måndag 31 oktober 2011

Genmäle till ledaren den 17 oktober ”Sluta jamsa med” 2

 Den som gräver en fallgrop…

I ledaren ”Sluta jamsa med” den 17 oktober undrar ledarskribenten” var alla dessa reportage finns som beskriver exempelvis livet i Rosengård i rosenrött?”  Var finns artiklarna om hur tonåringarna i Rinkeby av pur tacksamhet över det nya välfärdslandet vinkar med flaggor när polisen kommer?” – ”Var finns teveprogrammen om hur analfabeter från Kurdistan och somaliska kvinnor i sin länge otillfredsställda studiehunger metodiskt och målmedvetet arbetar sig fram mot Karolinska institutet, Juridicum och Handelshögskolan?” raljerar ledarskribenten och svarar själv ” Svaret är förstås: ingenstans.” 

Skribenten anser att ” vi tvärtom år efter år matats med den ena eländesrapporten efter den andra.”

Ledarskribenten räknar upp ett antal ”fallgropar” men drar helt fel slutsatser av dessa ”fallgropar” och ”eländesrapporter.”


Fallgrop 1 – en ansvarslös invandringspolitik

Den självklara slutsatsen av ”eländesrapporterna” är givetvis att vi tagit emot alldeles för många invandrare på alldeles för kort tid. 

I början av 1990-talet började Sverige frångå Genèvekonventionens restriktiva asylgrunder och ett antal regeringsbeslut och prejudicerande utslag av dåvarande Utlänningsnämnden öppnade alla slussar. Sedan dess har ett tidigare homogent land genom fortsatt felaktiga politiska beslut fått en ny befolkning – ett årligt tillskott på i snitt 76 000 nytillkomna – motsvarande tre städer av t ex Landskronas storlek varje år. 

Enligt SCB:s prognos för det befolkningsöverskott som uppkommer genom nyinvandring – d.v.s. invandring utöver ett lågalternativ – kommer nyinvandringen 2015  att uppgå till 165 000 personer, 2025 till 480 000, till ca 830 000 år 2035 och till knappt 1,4 miljoner 2050.
Samtidigt som invandringen enligt Eurostat 2007 minskade med 15 procent i övriga EU ökade den i Sverige med 85 procent!

Denna massinvandring har bl. a resulterat i en massa elände: allt högre arbetslöshet, allt grövre kriminalitet – mord, grov misshandel, grova rån, råa våldtäkter – inte minst gruppvåldtäkter – en havererad välfärd, en havererad skola, ett upplöst rättsväsende – bl. a övergrepp i rättssak då domare och åklagare hotas till livet.  Kort sagt: ett allt mer splittrat, sargat, otryggt och laglöst, land.

Den förda invandrings- och integrationspolitiken har lett till ökad segregation, minskad välfärd för svenskarna, ökad brottslighet och en oacceptabel otrygghet i samhället. Ansvaret för detta misslyckande vilar tungt på de tidigare riksdagspartierna, som försökt göra något man från början borde ha insett inte skulle komma att fungera nämligen att få människor från väldigt olika kulturer, utbildningsnivåer och religioner att leva tillsammans. 

De politiker, som ansvarar för misslyckandet har – mot bättre vetande?  – blint följt en utopi om ett mångkulturellt, globaliserat samhälle. De har helt bortsett från att det inte finns ett enda exempel på ett fungerande mångkulturellt samhälle.

Redan i den borgerliga regeringens utredningsdirektiv (dir. 1993:1) konstaterades att ”De riktlinjer som antogs av regeringen 1975 banade väg för ett mångkulturellt samhälle. Någon närmare precisering av vad för slags samhälle som skulle kunna eller skulle få växa fram har emellertid aldrig gjorts. Än mindre har konsekvenserna för individ och samhälle belysts.”

Med kännedom om de katastrofala konsekvenserna av massinvandringen är det givetvis oansvarigt att plädera för ”more of the same” bl. a under täckmanteln ”arbetskraftsinvandring.”  Invandringen måste givetvis begränsas och endast omfatta dem som är flyktingar och har verkliga skyddsbehov enligt FN:s flyktingkonvention.

Fallgrop 2 – drömmen om det mångkulturella samhället

F d riksbankschefen, författaren mm Harry Schein skrev den 13 juni 2002 på DN Debatt under rubriken ”Drömmen om det multinationella” att ”det multinationella samhället har blivit ett allt mer positivt laddat honnörsord. Förklaringen är enkel. Vore det inte bra om folk med olika språk, olika hudfärg, olika religioner, olika etniska traditioner kunde leva tillsammans i harmoni.

En dröm med såväl kristna, humanistiska som marxistiska idéer. Ett slag trodde många att denna dröm hade förverkligats i USA. Det kan möjligen bero på att landets ursprungliga befolkning, indianerna, utrotats av invandrarna från Europa.

 /…/ Drömmen om ett multinationellt samhälle växer sig strak även i Sverige, om inte bland folk i allmänhet så åtminstone i vissa delar av den kulturella eliten, den som tar avstånd från Sveriges provinsiella förflutna och bejakar globaliseringen och internationalismen. ” 

I ett föredrag på Georgetown University i Washington i oktober 2006 hävdade Spaniens f d premiärminister José Maria Aznar att den mångkulturella politiken i Europa misslyckats: ”Jag är emot denna idé /mångkulturen/.  Den delar våra samhällen och försvagar dem. Multikulturalismen skapar varken tolerans eller integration  /…./ Att godta olika lagar /sharia/ beroende på etniskt ursprung eller på religion är ett mycket  allvarligt misstag. Det är ett av skälen till att mångkulturalismen är ett mycket, mycket allvarligt misstag i Europa.”

I dagarna har även den kristdemokratiska förbundskanslern Angela Merkel insett att ”mångkulturen misslyckats” och ”dödförklarat den tyska mångkulturen.”  ”Den här hållningen har misslyckats totalt.” konstaterade Merkel och varnade för att ”invandringen drar ner våra sociala system.” 

Att vi skulle få höra något liknande från en svensk statsminister är givetvis otänkbart.

Fallgrop 3 – ”socialt utanförskap”

”Inget av de etablerade partierna har lyckats lösa de problem som följer av socialt utanförskap. Men här finns den andra fallgropen med Sverigedemokraternas världsbild: Att problemen skulle vara relaterade till invandringen och inte till den sociala positionen.”

Fallgropen är snarast att det ofrånkomligen uppstår sociala problem och ett ”socialt utanförskap” p.g.a. att politikerna i decennier fört en ansvarslös och oförnuftig invandringspolitik. Denna ansvarslösa politik har förts utan någon som helst hänsyn till landets absorptionskapacitet – eller på lätt svenska: mottagningsförmåga.  En ansvarsfull invandringspolitik tar givetvis hänsyn till hur många man klarar av att integrera.

Givetvis blir det sociala problem när man urskillningslöst importerar ett illitterat trasproletariat från Tredje världen, som får svårt att anpassa sig i ett modernt och utvecklat samhälle.

Fallgrop 4 – skylla-på-svenskarna-syndromet

Det är ”by definition” alltid de mer eller mindre rasistiska och främlingsfientliga svenskarnas och det ”strukturellt diskriminerande” samhällets fel att ”analfabeter från Kurdistan och Somalia inte når fram till Karolinska institutet, Juridicum eller Handelshögskolan. ”

Frågan är varför de inte gör det.  De har ju alla möjligheter i det invandrarvänliga Sverige… Dåvarande integrationsminister Sahlin var enligt egen utsago ”trött på att åka taxi med lekare” – jag förmodar att hon menade läkare – ”och köpa korv av civilingenjörer.”  Det torde m a o finnas en enorm potential av arbetskraft för svenska arbetsgivare att ösa ur. I stället ropas det på arbetskraftsinvandring.  Varför?  Det är något i denna ekvation som inte går ihop.

Fallgrop 5 – myten att alla integrationsproblem löses med arbete

Politikernas och medias universalmedel för integration är arbete. Men vilka arbeten som skall lösa alla dessa problem går man visligen inte in på.  Sverige har massarbetslöshet och massinvandring – ännu en ekvation som inte går ihop.

  Fram till 1 september i år hade 70 720 permanenta uppehållstillstånd, PUT beviljats. Om trenden fortsätter beräknar Migrationsverket att 2010 blir en ”all time high” med drygt 106 000 nya PUT.  Samtidigt var 434 200 personer arbetslösa i maj, vilket är 90 600 fler än 2006.

  Det tar i snitt sju år för en kommunplacerad invandrare att komma ut på arbetsmarknaden.  För många ännu längre – 25 procent av invandrare i åldern 18 – 45 – har inte fått sitt första jobb efter nio år.

Sverige har den högsta ungdomsarbetslösheten i Norden och bland de högsta i EU.  Bland ungdomar under 25 år ligger arbetslösheten på drygt 29 procent…

 ”Analfabeter från Kurdistan och somaliska kvinnor

Det är givetvis naivt att tro att någon arbetsgivare skulle vilja anställa ”analfabeter från Kurdistan, Somalia eller Afghanistan.”

Den norska kommunen Lötens flyktingansvariga Wenche Stenseth har kanske lösningen.  2006 sökte hon ett extraanslag på en miljon norska kronor för inköp av ett 20-tal kameler för att ett hundratal utomeuropeiska invandrare från främst Somalia och Sudan skulle integreras genom att arbeta med kamelskötsel – en profession de hade erfarenhet av och kompetens för från hemlandet.


Många är dessutom arbetsovilliga.  ”De somaliska kvinnornas otillfredsställda studiehunger” illustreras av Christer Lövkvists reportage i Göteborgs-Posten: Studieförbundet SDN Lärjedalen anordnade 2007 en halvårslång utbildning för tio somaliska kvinnor med inriktning på hotell- och hushållsnära tjänster d.v.s. städjobb i Hammarkullen.

Åtta kvinnor fullföljde kursen som avslutades med ett möte med en presumtiv arbetsgivare – ett städbolag. Problemet var bara att några av kvinnorna. Som under utbildningen var normalt klädda kom till mötet med arbetsgivaren i heltäckande klädsel. Städfirman konstaterade att de p.g.a. sin klädsel inte var anställningsbara.

Enhetschefen på socialkontoret i Hammarkullen Jörgen Larsson: ”Vi uppfattade att kvinnorna gjorde en klar markering, att de inte ville ha arbete. Självfallet ska man ha rätt att tro och klä sig som man vill men om man sätter upp hinder som gör att man inte är anställningsbar, har man då rätt till försörjningsstöd?”

Många – som kommit hit som äldre eller mycket gamla – kommer givetvis aldrig att kunna försörja sig själva utan blir bidragsberoende på livstid. Alla som är 65 år eller äldre vid ankomsten till Sverige får ett skattefritt äldreförsörjningsstöd på drygt 11 000 kr/mån.  

Utomeuropeiska invandrare drabbas dessutom av åldersrelaterade sjukdomar betydligt tidigare än svenskfödda och blir därmed en stor belastning på en redan överansträngd sjukvård. Detta konstaterade sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt på DN Debatt den 2 september 2008: ” Ålderssjukdomar som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar inträffar ofta tidigare i livet hos utomeuropeiska invandrare d.v.s. deras ålderssymtom visar sig vid lägre ålder än hos människor födda eller uppvuxna i Sverige.”

 Frågan som aldrig får svar

1990 hade vi tre s.k. ”utsatta områden” d.v.s. invandrartäta problemområden. 2000 var de 137 och 2006 hade antalet ökat till 157. Eftersom massinvandringen fortsätter i oförminskad takt torde de snart närma sig 200!

Frågan som aldrig ställs är: varför är dessa områden eftersatta? Varför är de inte veritabla Silicon Valleys vid det här laget? Vi matas ju ständigt med mantrat om vilken ”oerhörd tillgång invandrarna är” och att ”välståndet och välfärden skulle kollapsa totalt om det inte vore för ’våra invandrare.’” 

 Varför importeras ännu fler till utanförskap och kriminalitet?

Människor längst ner i samhällshierarkin är och har alltid varit – även långt innan Sverige hade någon egentlig invandring – överrepresenterade i exempelvis brottslighet och andra sociala svårigheter.” 

Om man vet och erkänner detta varför då plädera för att ta hit ännu fler? Detta kallar jag en ansvarslös, oseriös och farlig invandringspolitik.

Desto större anledning att inte öppna gränserna på vid gavel och därmed medvetet öka på ”kriminaliteten och andra sociala svårigheter.” Eftersom ”en hjärnkirurg från Indien sannolikt inte är det minsta mer brottslig än en hjärnkirurg från Jönköping” hade det möjligen varit klokt att inte importera människor som riskerar att hamna i utanförskap och kriminalitet d.v.s. ett illitterat trasproletariat från Tredje världen.  En kriminalitet som dessutom så gott som uteslutande drabbar ursprungsbefolkningen.Den från Chile invandrade Mauricio Rojas konstaterade för några år sedan att ”Invandrarnas generella överrepresentation när det gäller registrerad brottslighet ligger på över 100 procent. Denna överrepresentation gäller praktiskt taget alla typer av brott men den växer avsevärt till 300 – 400 procent när det gäller grövre brott exempelvis mord, dråp, misshandel mot obekanta och våldtäkt

När Sverigedemokraterna säger samma sak stämplar media dem som rasister och främlingsfientliga.  Varför?

ISM

*3 kommentarer:

 1. VARFÖR, VARFÖR. VARFÖR
  importerar vi negrer från Somalia som är analfabeter och aldrig kan finna ett arbete
  under det att våra pensionärer som byggde upp det svenska samhället lever i fattigdom med usla pensioner.
  Jag kommer att tänka på en inringare till radioprogrammet Ring P1 - som ibland låter den galne självbelåtna idioten Täppas hålla låda med sitt pladder.
  Inringaren- som sade att han var grek - kunde inte förstå varför svenskar hade så låg pension.
  Han sade att i Grekland hade alla pensionärer som han kände och i hans släkt - pensioner på
  mellan 50-60.000 svenska kronor och de var vanliga både arbetare och kontorspersonal.
  Jag kommer ihåg att jag tänkte att det han sade inte kunde vara sant. Idag och det som hänt i Grekland förstår jag att det var nog sant.
  Men nu skall våra pensionärer även hjälpa Grekland för att de levt över sina tillgångar
  medan de själva lever i fattigdom.
  Detta jävla EU måste vi lämna. Som vanligt ar det svenskar som skall sugas ut.
  Amlitz

  SvaraRadera
 2. Kan någon som läser denna blogg berätta hur jag kommer in på SVT Play. Jag får inte in sidan när jag googlar. Tack på förhand till mina åsiktsfränder här.
  Amlitz (ensam pensionär)

  SvaraRadera