torsdag 6 oktober 2011

Jämställdhet är en smart investering för framtiden 2

Statsrådsberedningen                                                                 v g diarieför och meddela dnr tack


Statsminister Fredrik Reinfeldt
Ämne: ”Jämställdhet är en smart investering för framtiden” 2
Kvinnors rättigheter i Reinfeldts Sverige
I Er artikel på DN Debatt den 23 september om Ert tal i FN:s generalförsamling skrev Ni: ”Frågorna kring kvinnors rättigheter berör drygt hälften av världens befolkning, men utvecklingen är långsam och framstegen få i många delar av världen.” skriver Ni i DN.
”Frihet att bestämma själv” är rubriken på en av de moderata portalparagraferna i partiets handlingsprogram.  I statsministerns och moderaternas Sverige är avståndet mellan portalparagrafer och verkligheten stort. Och för att citera William Shakespeare: ”Ord utan tanke aldrig himlen når.”
Här kommer ett litet urval av exempel på att kvinnors rättigheter är begränsade, när det gäller ”friheten att själv bestämma” i hr Reinfeldts Sverige.
Rosa kvinnobänkar i Rinkeby
Den 13 juni skrev Per Gudmundson i SvD om de rosa bänkarna i Rinkeby och konstaterade att ”mansdominansen är slående.”
2010 uppmärksammade tidningen Vår linje under rubriken ”Var ska kvinnorna få plats?” att ”Män tar över caféer (sic), föreningar, torg och t o m fritidsgårdar. /…/ Stirrande  och glåpord möter kvinnorna på trottoarserveringen.  Det har med vår kultur att göra. I vår tradition tillås inte kvinnor att fika med män.
Ett år senare har ingenting blivit bättre: ”I torgets högra hörn stod tidigare tre rosa bänkar. De är borta nu. De kallades ”kvinnobänkarna” och kom dit efter Stockholms stads storstadssatsning De slopades eftersom det ändå var män som satt på dem.”
Alltså ännu ett kraftfullt slag i luften för jämställdheten bekostat med svenska skattemedel!
Enligt tidningen Norra sidan den 16 april 2011 ”drar sig kvinnorna för att handla när de måste ta sig igenom 20 till 30 högljudda män för att komma in i butikerna.” 

Könsdiskriminering i ”svenska” skolor
Med anledning av skolinspektionens kritik mot den muslimska Römosseskolan i Göteborg för bl. a systematisk diskriminering och allvarliga kränkningar av flickor skrev professorn i statsvetenskap Bo Rothstein den 9 augusti i Expressen: ”Ur ett demokratiskt perspektiv är det naturligtvis fullständigt skandalöst att vi nu i Sverige har offentligt finansierade skolor som satt könsdiskriminering. Korruption och diskriminering på etnisk och religiös grund i system.”
Var detta möjligen något som statsministern tog upp i sitt tal i FN?
På Hjalmar Strömerskolan i Strömsund har muslimska män, främst från Uzbekistan, infört nya värdegrunder för undervisningen.  De genomdrev redan hösten 2006 sina krav på könsseparerade klasser men vårterminen 2008 kunde de muslimska männen tänka sig en medelväg: gemensamma klassrum på villkor att skolan satte upp skärmar bakom vilka kvinnorna – helst också de icke muslimska – skulle sitta.  Dessutom fick kvinnorna inte tala när män lyssnar, vilket givetvis inverkar menligt på kvinnornas utbildning t ex träning i svenska.
Dessvärre har skolan gått männens separationskrav till mötes genom att gömma kvinnorna bakom en hög skärm i klassrummet för att separera manliga och kvinnliga elever!  Hur jämställt är det, hr statsminister?  Sedan några elever framfört klagomål togs skärmarna bort och flickorna placerades i stället längst bak i klassrummet. Ett försök att skapa ett SFI-råd för att intensifiera utbildningen om demokrati och värdegrund som jämställdhet mellan kvinnor och män möttes föga förvånande av motstånd från de uzbekiska männen.
Dessvärre krävde även kvinnorna separation och hotade med strejk om de inte fick sitta bakom skärmarna och vägrade tala inför männen. Det verkar som om statsministern har mycket att göra när det gäller jämställdheten på hemmaplan!

I Vattdudalsskolan i samma område som Hjalmar Strömerskolan tvingas 13-åriga – och t.o.m. yngre – flickor bära niqab. De vägrar delat i sim- och idrottsundervisning om pojkar är med och går inte på lektioner i samlevnad. Pojkarna accepterar inte kvinnliga lärare i idrott och vägrar idrotta eller simma tillsammans med flickor.
Tycker Ni att det är i överensstämmelse med Ert tal i FN om jämställdhet mellan män och kvinnor att kvinnor och män, flickor  och pojkar   separeras i det offentliga rummet och att muslimska män  i Sverige tillåts utöva ”qawama” över kvinnan dvs att mannen är kvinnas  tillsynsman”?
”Jämställdhet handlar i grunden om att garantera lika rättigheter för kvinnor och män:” Var det inte så Ni skev i DN? Men listan på diskriminering och förtryck av kvinnor och flickor i Reinfeldts Sverige kan göras lång.
Jämställdheten och ”heders”kulturen
70 000 invandrarungdomar – framför allt flickor – lever i hederskulturer i Sverige och får inte bestämma hur de skall klä sig, umgås eller gifta sig med. Flickor skickas utomlands för att könsstympas och giftas bort. Vägrar de riskerar de att mördas.
Hur går detta ihop med statsministerns plattitydparad om att ”För Sverige handlar frågan om kvinnors rättigheter också om rätten att bestämma över sin egen kropp, sin sexualitet och över beslutet att föda barn.”

Den förtryckande slöjan
Om statsministern menar allvar med sitt prat om ”kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp och sexualitet” kan Ni ju börja med att – som många andra länder – införa förbud mot heltäckande klädsel i Sverige eftersom denna klädsel signalerar ojämlikhet och brist på jämställdhet mellan könen.  Så länge Ni accepterar niqab och burka i Sverige klingar Ert tal om jämställdhet falskt, ihåligt, hycklande och cyniskt.  Det bör givetvis vara en självklarhet att man inte går omkring som vandrande tält om man valt att bosätta sig i ett modernt, sekulärt och jämställt land.
 I samband med att det franska parlamentet – Assemblée Nationale  - med stor majoritet den 13 juli 2010 antog  burka- och niqabförbudet   sade Nicolas Sarkozy: ”Heltäckande slöjor är inte välkomna i Frankrike. Vi accepterar inte kvinnor som är fångna bakom ett nät, berövade allt socialt liv och en identitet. 
Talmannen i Nationalförsamlingen Bernard Acoyer slog fast att ”burkan är en symbol för förtyck av kvinnan samt för extremism och fundamentalism.”
 Justitieminister Michèle Alliot-Marie konstaterade att ”omröstningen var en seger för demokratin.”  Hon anser vidare att ”Det finns vissa basvärden vid vilka Frankrike måste stå fast. Någon som t ex söker franskt medborgarskap och vars fru bär burka verkar inte dela vårt lands värderingar. Därför skulle vi i ett sådant fall avslå ansökan.” [Agence France Presse, AFP, Paris]
Statsministern och hans samarbetspartner MP kan även lyssna på det norska Arbeiderpartiets talesman i invandrarfrågor Lise Christoffersen: ”Niqab och burka hindrar arbetet med jämställdhet. Kvinnor som bär dessa är omöjliga att integrera. Deras identitet är borta. De kan inte fungera på sin arbetsplats, när man varken kan se deras ansikten eller miner när de pratar.
Sverige har som alltid valt att i den överdrivna toleransens och acceptansens namn ”gå en annan väg.
I ett inlägg i slöjdebatten 2009 skrev Beverly Ann Bjerke i DN under rubriken ”Försvara inte förryck i religionens namn”:” Gift och bosatt i Marocko har jag som ung sett och upplevt mäns förtryck av kvinnor på nära håll. Aldrig hade jag kunnat föreställa mig att jag skulle se kvinnor i slöja och svarta kåpor i Sverige och höra svenska politiker och massmedia försvara förtrycket i toleransens namn. /…/ Ingen kultur, religion,  inga traditioner eller sedvänjor  som innefattar förtryck och diskriminering är värd respekt eller tolerans. Om det nu är mäns sedvänja att i det eller det landet ha för vana att tvinga på ’sina’ kvinnor burkor och dylikt måste de inte få göra det i vårt land. /…/ Politiker, svenskar, vänner, protestera mot att man försöker försvara förtryck i religionens namn!”
Dilsa DemirbagSten skrev under rubriken ”Slöjan som hinder” i DN att ”Det finns en stark koppling mellan kvinnors konstitutionella rättigheter och modellen på slöjan. I de länder där kvinnor inte har samma rätt att ärva, inte kan skilja sig, inte får köra bil, rösta eller vistas utomhus utan en förmyndare är de heltäckande modellerna norm. /…/ Syftet med slöjan är att kvinnor ska skydda sig mot mannens blickar och trakasserier. Ansvaret läggs på kvinnan att skydda sig mot män. Som om män vore djur. På så sätt blir kvinnan ett objekt. Ett annat syfte med slöjan är att skapa ett könssegregerat umgänge. Därav att flickor inte får bada tillsammans med pojkar.”
Kajsa ”Ekis” Ekman konstaterade i DN den 5 oktober 2009 i samband med den svenska burkadebatten: ” Du är kvinna, du ska inte synas, mellan dig och världen ska det finans en mur.  Det i/slöjan, burkan niqaben/ är inte ett isolerat fenomen utan hör ihop med heders- och kvinnoförtryck i övrigt, där det hela tiden pågår en kamp om gränser. /…/ Vad är ärbart, vad är slampigt och vad måste kvinnan göra för att inte bli anklagad. Burkan är en signal som säger att nu räcker det inte med att täcka håret längre, nu krävs hela ansiktet. En klar förskjutning åt fel håll, som borde oroa alla som bryr sig om kvinnors väl och ve.”

Till denna kategori hör uppenbarligen inte Sveriges statsminister – utom i högtidstalen i FN förstås!
Accepterar Ni att kvinnor döljer sina ansikten för män och att män vägrar ta kvinnor i hand tvingas Ni förr eller senare att göra andra stora ingrepp i våra grundläggande värderingar, eftersom muslimerna steg för steg flyttar fram sina positioner.
Debattören och skribenten Lars Åberg var den 1 september 2010 i DN kritisk mot ”ett samhälle som överger jämlikhetstanken för ett knäfall för särkrav och separata grupprättigheter .”  
Man får väl vara glad så länge en invandrare från ett land med vänstertrafik inte tillåts köra på vänster sida i Sverige!
Det är inte enbart svenska ”islamofober” som insett att heltäckande klädsel är förkastligt.
I samband med utgivningen av sin bok La maladie de l’Islam” sade den kände sociologiprofessorn och diktaren Abdelwhab Meddeb, muslim från Tunisien och bosatt i Paris, i en intervju i Frankfurter Rundschau den 7 december 2002: ”En del muslimska kvinnor bär slöja idag för att ’betona sin identitet’. Men slöjan är ett attribut för kvinnor som är förslavade, antingen de är medvetna om detta eller ej. Det är en symbol för ”rätten” att förödmjuka och förtrycka kvinnor, för synen på kvinnan som mindervärdig. Det är inget tvivel om detta.
Emine Onati, troende muslim, skrev på Aftonbladets ledarsida den 15 januari 2010: ”Varje gång jag ser en kvinna i burka blir jag upprörd över att män ska ha den makten över kvinnan.
Jag antar att Ni i Ert tal i FN: generalförsamling inte tog upp att svenska makthavare tillåter detta förtryck av kvinnor, denna skymf mot jämlikheten.
En liten kuriositet i samband med jämställdhetsfrågan: hur kommer det sig att muslimska män vägrar att ta svenska kvinnor i hand men inte har några som helst betänkligheter mot att våldta dem – gärna i grupp?

Klädregler från Sveriges muslimska råd
Sveriges muslimska råd utfärdade redan 2003 sin tolkning av ”den muslimska kvinnans klädsel.” Hon skall enligt imamrådet bära ”hijab” vilken beskrivs i sex punkter. Den skall * täcka hela kroppen utom ansikte och händer * får inte sitta för tätt inpå kroppen * får inte vara genomskinlig * får inte vara uppseendeväckande * ger ett egenvärde eftersom folk då inte bedömer kvinnan efter utseendet utan hur och vem hon är * är en del av den muslimska kulturen och ett tecken på religiös identitet.”
I samband med dessa klädråd konstaterade en ledarskribent i DN den 19 oktober 2003:  att ”burkan är ett synligt uttryck för kvinnoförtryck, en underordning under mannen. Detta må motiveras med religionens krav aldrig så mycket, det rubbar inte förtrycket. De krav på den muslimska kvinnan som Sveriges muslimska råd utfärdat är mycket tydliga – hon ska täcka sig. Kvinnan är en frestelse för mannen men hon är också hans ägodel. På något annat sätt kan vi inte tolka dessa påbud i vårt sekulariserade och frigjorda samhälle.”
Jag vill att statsministern svara på frågan: På vilket sätt gynnar kravet att bära burka och niqab integrationen? Den som döljer sitt ansikte och sin identitet avsäger sig ju i praktiken de flesta av sina mänskliga rättigheter och visar att man önskar undandra sig samhälls- och arbetslivet.
Det är inte bara slöjan som inskränker kvinnors rättigheter i Sverige. Filmaren Nahid Persson Sarvestani från Iran och bosatt i Sverige sade i en intervju ”ska islam, som har förtryckt människor i så många år, stå i min väg här också?”   Hon oroade sig för att hon inte vågade tala om ett kommande filmprojekt eftersom det var för farligt: ”Det är olustigt att det även i ett land som Sverige förekommer sånt som gör att man inte kan uttala sig.”

Varför börjar inte statsministern sitt reformarbete för jämställdhet på hemmaplan?
Jämställdhet handlar i grunden om att garantera lika rättigheter för kvinnor och män. Att ge alla individer – oavsett kön – samma möjligheter till utbildning, ekonomiska möjligheter och till att delta i samhället.”
Samma dag som statsministern skrev detta informerade DN om att budgetens jämställdhetsbilaga visar att män fått mer i plånboken än kvinnor under alliansens maktinnehav.  Mäns disponibla inkomst ökade med 71, 1 procent under 2006 -11 och kvinnornas med 6,8 procent. 
Den 16 maj 2010 konstaterade DN att ”Nu har det ljusnat på arbetsmarknaden – för männen.  Men siffrorna visade att arbetslösheten ökade för kvinnorna. Enligt Arbetsförmedlingens prognoschef Tord Strannefors ökade antalet arbetslösa kvinnor från 87 000 till 93 000.
Värst ”drabbade” är Era invandrarkvinnor. För dessa låg arbetslösheten i juni 2011 på 57 procent. För utomeuropeiska kvinnor var sysselsättningsgraden 48,7 procent. Arbetsförmedlingen konstaterade att ”många av de utrikesfödda kvinnorna står helt utanför arbetsmarknaden och alltså inte heller söker arbete.”  De och deras män föredrar m.a.o. en livstida skattefinansierad försörjning framför arbete.
Om kvinnorna i alla de länder som närvarar i FN:s generalförsamling i dag fick delta fullt ut i samhället skulle världen bli mer rättvis och få en ekonomisk tillväxt av stora mått.”
I Sverige hämmas tillväxten av att så många invandrarkvinnor inte arbetar och betalar skatt.  Tog Ni upp detta i Ert tal i FN?

”Två av tre av världens 775 miljoner vuxna analfabeter är kvinnor.  Många av dem befinner sig i Sverige.  För några år sedan konstaterade Dala-Demokraten att ”53 procent av de nyanlända till Borlänge var analfabeter.”
Nu skall antalet analfabeter i Sverige utökas ytterligare sedan alliansen kommit överens med det extrema Miljöpartiet att ta hit ännu fler somalier genom s.k. familjeåterförening.

I alliansens Sverige saknar äldre och gamla kvinnor värde
Medan det slösas miljarder på invandrarkollektivet har svenskarna långt ifrån samma förmåner.
Åsa Moberg skrev i en krönika i DN den 23 september 2011 att ”för äldre kvinnor är ekonomin särskilt besvärlig.” I varje äldregrupp har de högst 60 procent av männens pension. Någon kommentar, hr Reinfeldt? Nej, jag kunde väl tro det.
Genom regeringens reform att höja taket för högkostnadsskyddet för sjukvård och mediciner med 600 kr för att finansiera fri hälso- och sjukvård för tusentals illegala invandrare har regeringen Reinfeldt riktat ännu ett hårt slag mot i synnerhet äldre kvinnor vilka ju som bekant (?) lever på marginalen.
Moberg fruktar att ”vi får tiotusentals kvinnliga fattigpensionärer som är tvungna att fortsätta att arbeta, till hur låga löner som helst, för att få pengarna att räcka till det nödvändigaste.

ISM
*


1 kommentar:

 1. Fantastiska brev som vanligt av allas vår ISM.
  Jag hoppas många läser hennes skrivelser och skickar runt till vänner och bekanta.

  Jag får mer och mer avsmak för denne sk statsminister. Hur står det till inne i hans hjärnkontor kan man undra. Han vill tydligen byta ut vår befolkning mot sina rasfränder från Afrika så vi snart är tillbaka på apstadiet.

  Amlitz

  Dessutom att ha en muslim i riksdagen som representant för moderaterna med dessa vämjeliga åsikter som en sann muslim skall ha och dessutom gett uttryck för - jag syftar på Waberi - är nästan osannolikt. Hoppas fler och fler moderater får upp ögonen och ser till att dessa båda herrar försvinner ut i kulisserna.

  SvaraRadera