måndag 2 april 2012

Statsrådet Ullenhags utflykter i verkligheten 2

Justitiedepartementet v g diarieför och meddela dnr tack


Integrationsminister Erik UllenhagArbetslöshetsminister Hillevi Engström f k

Näringsdepartementet, näringsminister Anne Lööf f k


statsminister Fredrik Reinfeldt f k


finansminister Anders Borg f k

Ämne: Statsrådet Ullenhags utflykter i verkligheten 2

Ekonomiska frizoner
I slutet av februari var Ni på vift i ytterligare en av Sveriges ca 160  s k  eftersatta” områden nämligen  Rosengård. Syftet med utflykten var att informera om att en utredning om ”nystartszoner” - d.v.s. skattebefriade frizoner ” för företag i stadsdelar med ett utbrett utanförskap.
Det senaste tilltaget att inrätta ekonomiska frizoner tyder på desperation. Alla andra åtgärder för att få Era ”nybyggare” i arbete har som bekant kapitalt misslyckats. Nu återstår uppenbarligen endast en sista utväg ur det mångkulturella kaos såväl tidigare regeringars som Alliansens oansvariga, ansvarslösa, orealistiska och kostnadskrävande invandringspolitik skapat: skattfinansierade ekonomiska frizoner.  Detta praktiserats i många (andra) u-länder samt bl. a i Frankrike.  
Utvärderingen av 90-talets försök med frizoner i Frankrike visar att försöket misslyckats:
* reformen var dyr
* det skapades inte fler jobb i frizonen
* arbetslösheten ökade utanför zonerna. 
Dagens Samhälle granskade 2011 det franska experimentet under rubriken ”Trots franska fiaskot – nu vill Sverige ha frizoner” och noterade bl. a att ”det är tveksamt om försöket kommer att finnas kvar i Frankrike efter 2012. ”

Ändå påstod Ni i Expressen den 24 februari i år att ”Erfarenheter med nystartszoner från andra länder visar att lägre kostnader för att verka och anställa i utsatta områden kan leda till att fler får jobb och att fler företag startas.  Antingen är Ni okunnig eller också ljuger Ni medvetet för att till varje pris skydda Ert mångkulturella projekt från avslöjande kritik.
Expressens ledarskribent varnade den 23 februari 2012  för att ekonomiska frizoner är ”ett geografiskt lotteri som kommer att snedvrida konkurrensen. Det inbjuder till fusk med brevlådeföretag. Det skapar inlåsningseffekter. Framgångsrika företagare som vill expandera kan inte flytta för då försvinner skattefördelarna.
Ledarskribenten har givetvis helt rätt: med tanke på Era nybyggares entreprenörskap när det gäller lurendrejeri kommer de givetvis inte att försumma att utnyttja de nya möjligheter till ”fusk” - eufemism för bedrägerier - som Er reform erbjuder.
Redan 2005 skrev Alliansens fyra partiledare under rubriken ”Kunskapstester och yrkesprov ska ge fler invandrare jobb”DN Debatt den 11 maj att ”vi vill gemensamt pröva s.k. solidaritetsbanker. De ska förmedla de ekonomiska och kunskapsmässiga resurserna som behöva för att starta företag i socialt utsatta områden. Solidaritetsbankerna bör sammanföra representanter för staten, näringslivet och lokala organisationer.
Denna del av den privata tjänstesektorn har en potential och skulle kunna öka sysselsättningen och öka utbudet och mångfalden i välfärden.”


Låga priser i ”den privata tjänstesektorn ” = svartjobb = organiserad brottslighet
Skatteverkets utredningar har visat att den svarta ekonomin ”i den privata tjänstesektorn” i bl. a Malmö är en ”potential” som är starkt kopplad till grov organiserad brottslighet. 
Skatteverkets nationella samordnare ”mot organiserad brottslighet och svart arbetskraft” Pia Berman sade i Metro den 27 februari att ”lågpriskulturen i Malmö” konstaterade i Metro den 27 februari e att ”den låga prisnivån i Sveriges tredje största stad kan bara förklaras med svart arbetskraft och svarta pengar.
Nyckeln till de extremt låga priserna - t ex 70 kr för en klippning och 25 kr för en stor falafel - är den svarta ekonomin som göder organiserad brottslighet. ”
Genom inrättandet av ekonomiska frizoner i de invandrartäta områdena kommer den svarta ekonomin givetvis att gynnas ännu mer.  Den som inte inser och förstår detta är mer än lovligt aningslös, godtrogen och naiv. Denna aningslöshet bevisade Ni, Anders Borg och f d nybyggarminister Maud OlofssonSvD Brännpunkt den 10 mars 2011 under rubriken ”Nystartzoner ska lyfta områden”: ” I områden som ofta beskrivs som utsatta finns mycket av den kreativitet och skaparglädje som Sverige historiskt byggt sitt välstånd på.
Listan på nybyggarnas ”kreativitet och skaparglädje ” kan göras hur lång som helst.  Bl. a kan nämnas stenkastning mot polis, räddningsmanskap – ambulans och brandmän - och bussförare, våld och hot mot brevbärare, sjukvårdspersonal och andra yrkesgrupper, bilbränder, anlagda bränder i skolor, daghem och fritidsgårdar, rån, misshandel, mord. etc.
Listan på de områden som skall gynnas av den föreslagna skattesubventioneringen förskräcker: Angered, Bergsjön, Fosie, Rinkeby, Tensta, Ronna, Gottsunda m fl.

En orättfärdig reform
Ekonomiska frizoner är dessutom en synnerligen orättvis reform som drabbar skötsamma etniskt svenska företagare som inte kommer i åtnjutande av samma skatteprivilegier som nybyggarna.  M a o medför ekonomiska frizoner att arbetssökande och företag utanför zonen diskrimineras.
Ur det perspektivet är reformen ett utmärkt sätt att spä på den ”främlingsfientlighet” och de ”fördomar” Ni så gärna talar om och säger Er vilja bekämpa.
Att detta ”jobbskapande” som vanligt sker på skattebetalarnas bekostnad förbigår Ni givetvis med ”största möjliga tystnad.”   Dessutom är även denna reform ingenting annat än ytterligare ett kraftfullt slag i luften.

Import av ett illiterat trasproletariat från Tredje världen
Arbetsförmedlingen konstaterade i sin rapport Arbetsmarknadsutsikter våren 2011 att ”Den utomeuropeiska invandringen har de senaste åren till en inte obetydlig del bestått av personer som saknar grundläggande utbildning. 25 procent av dem som kommit hit saknar utbildning motsvarande grundskolan. Ytterligare 15 procent har högst grundskola.  De är i behov av extra utbildningsinsatser för att ö h t bli produktiva. De kräver mycket långa utbildningsinsatser för att kunna integreras på arbetsmarknaden. /…/ Få utomeuropeiska kvinnor söker ö h t arbete.” 
Enligt Arbetsförmedlingen ”väntas framöver fler flyktingar från Afrika med ännu lägre utbildningsnivå .”

För detta har den oheliga alliansen mellan regeringen och Miljöpartiet bäddat genom att underlätta för en ännu större anhöriginvandring från främst Somalia och Afghanistan. Dessutom bidrar den stora importen av ensamkommande s.k. ”flyktingbarn” givetvis till de dåliga resultaten.
Under 2011 klarade 37,5 procent av de utrikes födda barnen inte grundskolan. 9,2 procent födda i Sverige och 14,6 procent med båda föräldrarna födda utomlands klarade inte heller grundskolan. 24 procent av de 15-åriga pojkarna i Sverige saknar enligt den senaste PISA-undersökningen funktionell läsförmåga jämfört med 9 procent 2004.  Det innebär att tusentals barn tillbringar nio år i skolan utan att ha lärt sig räkna eller läsa.[1][1] Andelen har ökat kraftigt de senaste åtta åren.
Rosengårdsskolan har exceptionellt låga resultat – endast 13, 4 procent nådde målen i samtliga ämnen, en andel som dessutom sjunkit det senaste året.  Detta beror enligt Skolinspektionen GD Ann-Marie Begler på ”den höga andelen elever som varken behärskar svenska eller sitt modersmål på den nivå som krävs för att klara utbildningsmålen.”

Trots dessa usla resultat hade Utbildningsförvaltningen i Stockholm stad redan 2009  konstaterat  att ”förortsskolor sätter för höga betyg.” Undersökningen omfattade 44 grundskolor och 20 gymnasier och drygt var femte av de undersökta skolorna - bl. a Akallaskolan, Hjulstaskolan, Husbyskolan, Rinkebyskolan och Kista gymnasium, Farsta gymnasium - gav högre betyg än vad som var befogat. ”Jag tror att de skolor i utsatta (läs: invandrartäta områden) som avviker mycket är för snälla när det gäller de ämnen man måste vara behörig i” sade skolborgarrådet Lotta Edholm i DN den 16oktober 2009.
Per Kornhall, undervisningsråd vid Skolverket ställde den 17 mars 2912 på DN Debatt den berättigade fråga: ”När en femtedel inte kan räkna eller förstå en dagstidningstext – vad tror ni att vi får för land om tio år, om tjugo, om trettio?
Svara gärna på vad Ni tror, hr Ullenhag.

[1][1]  Per Kornhall, undervisningsråd vid Solverket DN Debatt 17 mars 2012


Den danske IQ-forskaren Hellmuth Nyborg skrev i Jyllandsposten: ”Invandring från lågintelligenta länder kommer oåterkalleligen att sänka den svenska IQ-nivån till skada för Sveriges produktivitet och internationella konkurrenskraft. Det borde oroa både nuvarande och kommande statsledare att demokrati aldrig gått att upprätthålla i länder där befolkningens medel-IQ understiger 90. 


Hr Ullenhag verkar dessvärre inte särskilt oroad trots att araber har en genomsnittlig IQ-kvot på ca 80 och somalier runt 70!
Ni vidhöll så sent som 2 december 2010 i DN att ”sysselsättningsgraden bland utrikes födda ska ha ökat vid mandatperiodens slut 2014.”   Någon siffra ville Ni klokt nog ”inte binda er vid.”
Arbetsförmedlingens prognoschef Tord Strannefors konstaterade i Metro den 14 januari 2011 att ”den som inte går ut gymnasiet skaffar sig ett livslångt handikapp på arbetsmarknaden. /../  Andelen  utomeuropéer som saknar gymnasieutbildning  har på senare år stigit från 40 till 50 procent. Många riskerar att aldrig komma in i arbetslivet.”
Pratminister Engström framförde i DN den 26 november 2011 en annan uppfattning: ”Sverige behöver ett arbetsliv som inkluderar alla och mycket hänger på arbetsgivarna.”
 Är nästa steg att genom lagstiftning tvinga svenska arbetsgivare att anställa analfabeter precis som kommunerna skall tvingas ta emot de skäggiga ”flyktingbarnen” med 46 i skor!  Eller hur har hon tänkt sig?  Av de 372 389 arbetssökande som Arbetsförmedlingen hanterade i oktober 2011 var 132 241 utrikes födda. Det skall noteras att de 372 389  enbart de som söker arbete – inte det stora mörkertal som håller sig undan allt vad arbete heter d.v.s. inte står till arbetsmarknadens förfogande.
Hillevi Engström m fl. statsråd upprepar med ett gökurs envishet att ”den svenska sysselsättningen ökat.”  Men som professorn i nationalekonomi Bertil Holmlund påpekat ” talar hon ju inte om att befolkningen ökat ännu mer, så sysselsättningen har faktiskt minskat vilket är det relevanta måttet här.”   Samtidigt som invandringen i övriga EU år 2007 minskade med 15 procent ökade den i Sverige med 84 procent. 2010 fick enligt Jonas Lindgren, verksamhetschef vid Migrationsverket, närmare utomeuropeiska invandrare PUT.[1][2]
För att travestera den franske 1500-talsfilosofen Michel de Montaignes ord: ”Vid randen av en avgrund finns blott en sak att göra, herr Ullenhag: ta ett steg framåt.”

ISM[1][2] 2009 beviljades  98 644  PUT vilket var 10 procent fler än 2008. 2011 fick  93 124 personer PUT

*


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar