måndag 19 november 2012

Etableringsreformen


1 oktober 2012

 

Arbetsmarknadsdepartementet

 


Finansdepartementet

Finansminister Anders Borg

Socialdepartementet

Socialminister Göran Hägglund
 
 
Ämne: Etableringsreformen
 
Sedan Alliansens etableringsreform trädde i kraft får enligt Statskontoret en invandrarkvinna med tre barn varje månad en skattefri inkomst på 21 8190 kr
 
6 510 kr i etableringsersättning
4 500 kr i etableringstillägg
4 500 kr i bostadsbidrag
3 754 kr i barnbidrag
2 546 kr i underhållsstöd
 
Uppgift om hur mycket exemplets invandrarkvinna får i flerbarnstillägg saknas. Hur stor är denna?
 
Enligt uppgift har en invandrare även rätt till 259 200 kr i retroaktiv föräldrapenning per barn. Invandraren kan välja i vilken takt föräldrapenningen betalas ut. Stämmer dessa uppgifter?  Hur många miljoner kr betalas årligen ut i retroaktiv föräldrapenning till invandrarna?
 
Som finansiär av invandringen skulle jag uppskatta om Ni kan/vill bekräfta alternativt dementera ovanstående uppgifter. Jag vill också ha en förklaring till vad posten ”etableringstillägg” innebär.
 
Hur många invandrare uppbär etableringsersättning och etableringstillägg? Vilken är den årliga kostnaden för etableringsreformen? Vilken är den årliga kostanden för invandrarnas bostadsbidrag?  Vilken är den årliga kostnaden för invandrarnas barnbidrag? Vilken är den årliga kostnaden för invandrarnas underhållstöd?  Vilken är den årliga kostnaden för invandrarnas flerbarnstillägg?
En invandrare har rätt till 12 000 kr i skattefri SFI-bonus som betalas ut vid avklarad kurs. Hur många invandrare har hittills fått denna skattefria bonus? Hur stor är den årliga kostnaden för SFI-bonusen? 
 
Enligt uppgift dras inget av ovanstående bidrag in när invandraren vägrar ta erbjudna jobb. Stämmer det?
 
På förekommen anledning vill jag påpeka att ovanstående frågor icke är retoriska utan kräver konkreta och utförliga svar från ansvariga statsråd, tack.
 
ISM
*
 
 
den 17 november 2012
 
Arbetsmarknadsdepartementet
dnr A2012/1235/POLEU
Integrationsminister Erik Ullenhag
Finansdepartementet, finansminister Anders Borg
Socialdepartementet, socialminister Göran Hägglund
 
Ämne: Etableringsstödet för nyanlända 2
 
    Den 1 oktober skrev jag till integrationsminister Ullenhag angående Statskontorets uppgifter om det synnerligen generösa etableringsstödet till nyanlända invandrare. Er politisk sakkunnige brevsvarare Tobias Setterborg, dementerade i vissa avseenden Statkontorets uppgifter. Dementierna berodde bl. a på att ”beräkningen baseras på en icke existerande familj som konstruerats för att maximera påstådda bidrag per person i familjen.
 
Beräkningen innefattar bidrag som är omöjliga att kombinera med varandra, som är delvis beräknade på felaktigt sätt och i något fall bara osannolika.”
 
När jag häromdagen frågade hr Setterborg av vilken anledning Statskontoret skulle föra ut gravt felaktiga uppgifter meddelade han att han bytt anställning och därför inte ville svara på min fråga.  Eftersom hr Setterborgs ”svar” genererar fler frågor än det besvarar vänder jag mig därför direkt till statsrådet Ullenhag för att få en trovärdig förklaring till Statskontorets påstått felaktiga uppgifter.
 
Statskontorets exempel visar att ”en nyanländ arbetslös invandrarkvinna med tre barn varje månad får
6 510 kr i etableringsersättning       (6 468 kr)
4 5000 kr i etableringstillägg          (3 000 kr om man får underhållsstöd för 3 barn)
4 5000 kr i bostadstillägg                                      (förutsatt en hyra på 5 700 kr/mån)
3 754 kr i barnbidrag                        
2 546 kr i underhållstöd                                          (3 819 för tre barn)
 Totalt/mån 21 810 kr skattefritt”                                       (21 541 under två år under förutsättning att den ensamma mamman deltar på heltid i utbildningar och andra insatser)
 
Siffror och övriga uppgifter inom parentes avser hr Setterborgs korrigeringar.
Kvinnan är enligt Statskontoret även berättigad till 259 200 kr i retroaktiv föräldrapenning från barnets födelse och oavsett i vilket land de t är fött. Hon kan själv välja i vilken takt föräldrapenningen ska betalas ut. Exemplet är baserat på den lägsta ersättningsnivån om 180 kr/dag under 480 dagar per barn. [1][1]
 

[1][1] www.statskontoret.se
Denna summa dementeras av hr Setterborg med motiveringen att ”beräkningen utgår från att barnen är minst 11 år gamla, då rätten till föräldrapenning upphört.
 
I muslimernas – och i synnerhet somaliernas - stora barnaskaror finns det förmodligen många som är ”minst 11 år.
 
Hr Setterborg jämför etableringsstöden med riksnormen d.v.s. socialbidrag för försörjningsstöd i motsvarande situation: ”ensamstående mamma, tre barn på 11, 12 och 15 år, ingen pappa som bidrar, hyra på 5 700 kr/mån, deltar i någon form av arbetsmarknadsinsatser: 
4 500 kr i bostadsbidrag
.               3 754 kr i barnbidrag
3 819 kr i underhällstöd
7 967 kr i kompletterande försörjningsstöd för hushållsel, hemförsäkring, fackföreningsavgifter, kollektivresor till arbetsmarknadsinsatser mm = 20 040 kr.”
 
Enligt uppgift kan en svensk trebarnsmamma på socialbidrag komma upp i ca 15 000 kr/mån skattefritt, vilket är betydligt lägre än det invandraren/flyktingen får. Vad beror denna diskrepans på?
 
”Därtill kan man/invandraren/  få ersättning för bl. a tandvård, hälso- och sjukvård, läkemedel, glasögon, underhåll, reparation och inköp av hemutrustning och möbler, flyttkostnader, barnomsorg mm.
 
Det vore onekligen intressant att veta vad som innefattas i begreppen ”bl. a” och ”mm.” En redovisning tack.
 
Jag vill även veta vad ersättningen för ”kollektivresor till arbetsmarknadsinsatser” innebär.  Ersätts varje resa för sig efter uppvisande av färdsträcka eller får de ett månads- eller annat periodkort som de även kan använda för sådana resor som inte rör ”arbetsmarknadsinsatser”?
 
De som uppbär etableringsstöd får enligt hr Setterborg inte dessa ”ersättningar” men får i stället ” bl. a lån för att skaffa hemutrustning. Lånet ska återbetalas och har samma ränta som studielån.”
 
Hur stor summa har skattebetalarna ”lånat” ut? Hur stor summa och hur många ”lån” har hittills återbetalats? Som finansiär av ”lånen” kräver jag en utförlig redovisning, tack.
 
Några exempel från verkligheten
 
Eftersom hr Setterborg poängterar att ”beräkningen baseras på en icke-existerande familj som konstruerats enbart för att maximera påstådda bidrag” har jag några exempel på hur det kan se ut i invandrarkollektivet i Göteborg (Hammarkullen och Bergsjön).
 
Redan 2007 var enligt GP ”en ensamstående mamma i Hammarkullen, utan jobb och med fyra barn födda mellan 1991-2004, garanterad en inkomst på 19 293 kr i månaden i barnbidrag, flerbarnstillägg, studiebidrag, underhållsstöd, bostadsbidrag och försörjningsstöd.  Dessutom får hon hjälp med kostnader för vård och medicin, hushållsel, tandvård, förnyelse av husgeråd och utrustning i hemmet och andra s.k. ”godtagbara behov” som t ex gratis glasögon.  Om hon har sex barn bidrog samhället redan 2007 med 23 560 kr plus det behovsprövade biståndet.
 
Somaliernas bidragsbedrägerier
 
Enligt Somaliakännaren Gunnar Kraft på Göteborgs-initiativet, som redan 2007 intervjuades i GP om detta, är det ”vanligt bland somalier att skilja sigpå svenska’ för att kunna uppbära dubbla bidrag.  [1][2]Är även detta en felaktig uppgift?
 
Gunnar Kraft har i GP konstaterat att ”att skilja sig på svenska kan i en somalisk kontext ses som en ekonomiskt bärkraftig transaktion. Paret skriver på ett papper och plötsligt tar samhället” – d.v.s. skattebetalarna – ”över försörjningsansvaret för barnen, trots att man och hustru i religiös mening fortfarande betraktar sig som gifta.. /…/
 
Somaliska män lever inte sällan en ambulerande tillvaro som innebär att de periodvis bor med familjen, periodvis någon annanstans. Och ibland handlar det om rent bidragsfusk.

[1][2] Christer Lövqvist, GP 28 oktober 2007 
 
En somalisk tolk - Abdi - i Bergsjön har bekräftat detta i GP: ”varannan somalisk kvinna lever inte med sina barns far och får underhållsstöd.  Jag har tolkat åt folk som jag vet ljuger, som lever tillsammans. Flera andra somaliska tolkar har bekräftat den bilden, att familjer väljer bidragsfusk för att bättra på ekonomin. /…/ Ibland har mannen ytterligare en familj på ett  annat ställe.[1][3]
 
Också tolken Abdirizak Jama på Hjällboskolan har i samma artikel i GP bekräftat att de somaliska ”männen tycker att barnen är mammans och det svenska samhällets ansvar.”
 
Även polismannen Egon Magnusson, samordnare av ungdomspoliserna i Göteborg, konstaterade i GP att den somaliske ”mannen ibland har flera fruar, han arbetar inte utan sitter på kafé eller i någon somalisk förening, tuggar kat och kommer hem på morgonen och vill tillverka flera barn. Är inte frun med på det får hon stryk.”
 
Enligt uppgift får en pappa som har eget boende
                6 500 kr i etableringsersättning
4 500 kr i etableringstillägg
4 500 kr i bostadsbidrag
 
Totalt/mån 15 510 kr skattefritt.
 
Är denna uppgift korrekt eller inte?
 
Hr Setterborgs dimridåer
 
Hr Setterborg konstaterar att ”de flesta nyanlända mammor ”får” inte dessa bidrag. Runt 40 procent av alla invandrare tillhör kategorier som har jobb eller annan egen försörjning för att ö h t få uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i landet (arbetskraft och studenter)”
 
Detta är en ren lögn.  I Rosengård, Bergsjön, Ronna, Rinkeby och i många andra invandrartäta områden försörjs upp till 80 procent av invånarna genom social- och andra bidrag.
 
Vad ”annan egen försörjning” innebär framgår inte. Förmodligen består denna ”egna försörjning” kriminalitet i kombination med socialbidrag.
 
Hr Setterborg påstår också att ”huvudregeln för ytterligare 20 procent, EU-medborgarna, är att de ska kunna försörja sig för uppehållsrätt (även om det kan vara komplicerat i praktiken).   Hur stämmer denna ”huvudregel” när det gäller t ex romerna, vilka numera är EU-medborgare?
 
Flera av bidragen i räkningen gäller inte ’invandrare’ utan endast nyanlända flyktingar och vissa av deras anhöriga under de första två åren i Sverige. De utgör i runda slängar en femtedel av invandrarna.”   
 
Ni har hittills konsekvent kallat alla invandrare för ”flyktingar” oavsett deras flyktingsstatus.  Så varför gör hr Setterborg nu denna distinktion?  Det senaste är att kalla alla invandrare för ”nyanlända” i syfte att mörka vilka som avses.
 
Varför tar Sverige ö h t emot invandrare ”en masse” som inte är flyktingar d.v.s. inte ens kommer i närheten av FN:s  definition av flykting i flyktingkonventionen?
 
Den ”arbetskraftsinvandring” som kommer hit består ju till största delen av städare, diskare och lökhackare. Och på dessa områden torde det inte råda någon brist på arbetskraft med tanke på alla okvalificerade – och för den delen enligt medier och politiker kvalificerade – invandrare som går arbetslösa Det är knappast den sortens ”arbetskraftsinvandrare” Sverige behöver!
 
Hur ställer sig f ö alliansregeringen till de socialdemokratiska riksdagsledamöterna Ingela Nylund Watz’s och Yilmaz Kerimos förslag att etableringsstödet skall gälla alla nyanlända i fem till sju år?  Jag förmodar att er samarbetspartner MP stöder detta fullständigt absurda förslag och att regeringen därmed måste lyda MP så att inte SD får något inflytande o frågan.

 
Hr Setterborg undvek att svara på följande frågor i mitt första brev:
 
Vilken är den årliga kostnaden för etableringsreformen?
Hur många invandrare uppbär etableringsersättning respektive etableringstillägg?
Vilken är den årliga kostanden för invandrarnas socialbidrag? Bostadsbidrag? För deras barnbidrag? Flerbarnstillägg?  Underhållsstöd? 
 
Jag vill också ha en redovisning för till vilka summor ”ersättning för bl. a tandvård, hälso- och sjukvård, läkemedel, glasögon, underhåll, reparation och inköp av hemutrustning och möbler, flyttkostnader, barnomsorg mm samt för hushållsel, hemförsäkring, fackföreningsavgifter, kollektivresor till arbetsmarknadsinsatser mm” till invandrar- och flyktingkollektivet uppgår.
 
Varför sätter hr Setterborg konsekvent ”får” inom citattecken? Vilket ord anser Arbetsmarknadsdepartementet att vi skall använda i stället för att invandrarkollektivet får bidrag?
 
Märkligt sammanträffande
 
Sedan Statskontorets beräkningar presenterats i Dalarnas Tidningar försökte folkpartisten Fredrik Malm liksom hr Setterborg motbevisa uppgifterna. Märkligt nog är Setterborgs och Malms formuleringar identiskt lika.  Jag förmodar att detta beror på att Ni har ett färdigt standardsvar inlagt i era datorer i riksdag och på departement. Hur stor trovärdighet tycker Ni att detta förfarande skänker åt ert sätt att besvara skattebetalarnas högst berättigade frågor?  
 
ISM
 
*