torsdag 15 juni 2017

ReinkarnationJag vill ge min syn på reinkarnation, för jag tror (vet) att jag har ett evigt liv.

Nu är det inte så att det finns själar som väntar på att få komma in i en kropp eller att det ens skapas själar, men man kan ändå säga att det finns en själ, att jag har en själ, och det är mitt genom.

Ett genom är ett antal gener som har utvecklats i en folkstam, och dessa gener är som en ritning på hur kroppens celler ska formera sig, vilka som ska bilda armar, vilka som ska bilda ben, vilka som ska bilda hjärna och så vidare. Så det genomet är vår folkstams fingeravtryck!

Eftersom vi tillhör en folkstam så har vi stammens genom (själ) och man kallar det också mycket riktigt för folksjälen och talar om vad som tillhör den svenska folksjälen i form av egenskaper.

Det innebär att eftersom jag har ett svenskt genom så har mina egenskaper ärvts av våra gemensamma förfäder med samma genom, och på det sättet går förfäderna igen inom oss. Vi kan säga att vi är våra egna förfäder på det sättet.

Om ovanstående tankesats är riktig så borde följande vara precis lika riktig: Vi är vår egen avkomma!

När det gäller avkomman så får vi inte se det snävt så att man enbart tänker på sina egna ungar utan det gäller hela folkstammens barn och barnbarn och barnbarnsbarn. Med andra ord, genomet (själen).

Hur blir det då om man inte har egna barn? Jo, men det har du ju! Folkstammens barn, vars genom är samma som ditt.

Hur blir det om man tänker sig att minska folkstammen till 6 miljoner? Skadas inte folkstammen av det? Nej, genomet är ju oförändrat, även om man minskar folkstammen till 3 miljoner eller en och en halv miljon. Folksjälen är intakt.

Det kan till och med vara bra att vissa bestämmer sig för att inte skaffa barn för att de ekonomiska omständigheterna är usla, man reinkarnerar i alla fall på grund av den gemensamma folksjälen, genomet.

Det kan också vara bra att minska folkstammen av ekologiska skäl. Det är direkt onyttigt för folk att bo i stora städer. Det är inte att undra på att de hatar sitt liv och inte finner gemenskap med våra förfäder och naturen, så en kraftig decentralisering är av godo och det förutsätter en lika kraftig minskning av folkstammen.

Kommer jag att återuppstå om några generationer då?

Självklart! Delar av dig har redan återuppstått i nyfödda individer som just nu ligger på BB. Delar av dig föds på annat håll i landet och delar av din jagupplevelse sprids ut över hela folkstammen, det är därför det finns ett kollektivt omedvetet minne.

Att det finns en kollektiv omedveten (undermedveten) själ som får oss att handla på ett visst sätt, tycka om liknande saker och bete oss på ett etnotypiskt sätt, går att förstå med att visa på att djur reagerar på instinkt.

Myror bygger sina bon på ett speciellt sätt och olika grupper i myrkolonin har olika uppgifter, vilket vi kan konstatera även hos bin och andra kryp. Fåglar bygger sina bon på ett speciellt sätt som inte deras föräldrar har lärt dem. De har en medfödd instinkt, ett kollektivt minne som hjälper dem, på grund av sina medfödda genom. Den kollektiva själen.

Eftersom vi också är en djurart så har även vi ett kollektivt minne, som är omedvetet, men som vi ändå följer. Vi är reinkarnerade till det beteendet.

Därför ska vi se det som att vi har ett evigt liv, och vi ska värna det livet så att vi inte dör, för det är vår livförsäkring att vårt unika genom får leva vidare i folkstammen!

Här nedan kommer en video från en person som har sitt synsätt på reinkarnation och det gemensamma livet, som följer en Indo-Europeisk tradition:
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar